تحقیقات می گوید مکانیسم اعتیاد به مواد مخدردر مغز انسان  همانند مکانیسم عاشق شدن است .

ایا اگر ما مجنون را ماهها در کمپی نگاه  داشته تا لیلی را از یاد برده و بعد از چند ماه او را از زندان ازاد کنیم او دوباره سراغ لیلی نمی رود !!

اگر ما خون فرهاد را سریع یا فوق سریع عوض کنیم او دیگر به سراغ شیرین نمی رود .

اگر ما بیایم به وامق بگوییم  بیا و دیگر عذرا را فراموش کن و ما به تو زنی زیباتر مثل لیلی و یا شیرین می دهیم ایا او دیگر سراغ عشق قدیمش  عذرا نمی رود !!!

این تفکر که کمپ ترک اعتیاد و یا پاکسازی خون می تواند باعث ترک و درمان اعتیاد بشود تفکری اشتباه است و  بیشتر یک دلخوشی است تا واقعیت .