مشاوره حرفه ای- نسخه های فوق العاده-روان درمانی-درمان تضمینی -ارایه   مشاوره به خانواده ها جهت کمک به شخص بیمار

یک بار برای همیشه شیشه را ترک و درمان کنید و به زندگی عادی تان برگردید.
هزینه مشاوره=500هزار تومان-
ده جلسه مشاوره دارویی موثر و روان درمانی پیشرفته-
-تعین ساعات و روزهای تماس برای بیمار آزاد است.
مدت زمان هرجلسه تماس =نیم ساعت تا چهل دقیقه
گزارش وضعیت بیمار-کنترل وسوسه-ارایه نسخه و مشاوره جدید-منظم کردن زندگی روزانه بیمار -درمان و جلوگیری از آشفتگی ذهنی)