یکی از علل اصلی موفقیت آمیز نبودن درمان اعتیاد به شیشه در بسیاری از مراکز درمانی، توجه نکردن به ابعاد مختلف این بیماری و برنامه ریزی های درمانی اختصاصی برای هر کدام از این مشکلات است.


توانمندی های مغزی بیماران مصرف کننده شیشه با انجام تمرین های مناسب، قابل بازگشت هستند اما این تمرین های مناسب که اصطلاحا «بازتوانی مغزی» نامیده می شوند، چگونه اجرا می شوند؟


اصولا استفاده مجدد از توانایی و عملکرد مغزی آسیب دیده بانظم و برنامه زمانی می تواند آنها را ترمیم و تقویت کند. حتما دیده اید که عضلات دست یا پایی که دچار شکستگی شده است، پس از باز کردن گچ، ضعیف و ناتوان هستند و تمرین های ورزشی مناسب می تواند این ضعف و ناتوانی را اصلاح کنند. دقیقا همین اتفاق می تواند در مغز شما نیز بیفتد.