متادون یکی دیگر از فراورده هایی شیمیایی است که برای درمان اعتیاد ساخته شد اما خود اعتیادی را به وجود آورد که عملاً دانش بشری هیچ راهی برای خروج از اعتیاد به متادون پیدا نکرده است .

 طیق آخرین تحقیقات انجام شده در یکی از کالج های لندن بیشترین آمار خود کشی در بین مصرف کنندگان مواد مخدر متعلق به مصرف کنندگان متادون است . مصرف کنندگان متادون دچار چنان افسردگی می شوند که چهره آن ها بیشتر شبیه چهره انسان های مرده است تا انسان های زنده . 

آیا دارویی که خود چنین اعتیادی دارد می تواند داروی نجات بخش مصرف کنندگان مواد مخدر باشد ؟
اگر مصرف کننده متادون هستید به هیچوجه به یکباره مصرف آن را قطع نکنید.ترک متادون فقط بصورت تدریجی امکان پذیر است.